Informace

Milí rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s plánem celoroční činností Mladých hasičů.

Do letošního ročníku hry Plamen jsme přihlásili 2 družstva (1 družstvo mladších žáků a 1 družstvo plamínků) . Vyhlašovatelem této soutěže je v České republice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Ročníkem této hry se rozumí období od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Nedílnou součástí hry Plamen je vyhodnocování celoroční  činnosti, která zahrnuje 4 okruhy:

 1. okruh - uskutečnit nejméně 3 výlety
 2. okruh - každý člen odpracuje min. 2 brigádnické  hodiny při údržbě výstroje, výzbroje nebo zbrojnice
 3. okruh - kolektiv získá nejméně 5 odznaků odborností MH nebo specializací
 4. okruh - kolektiv zašle kresbu či povídku do soutěže "Požární ochrana očima dětí"  

Dále se zúčastnit soutěží jako např. Požární útok s překážkami CTIF či Závod požárnické všestrannosti.

Děti se během roku připravují nejen na soutěž, ale získávají informace z různých okruhů, které jim poslouží k získání odznaků odbornosti či specializace. Tyto odznaky získají po úspěšném složení zkoušek. 

 

Mezi odbornosti MH patří:                                                        
 • preventista - junior (zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví a použije nejméně 2 plakáty s námětem požární ochrany, umí vyhledat jednoduché požární závady, zná základy hoření)
 • strojník - junior (zná použití jednoduchých hasebních prostředků a ručních hasicích přístrojů, zná povinnosti strojníka u zásahu)
 • preventista (podmínka odznak Preventista - Junior, dále ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence požární ochrany)
 • strojník (zná běžnou techniku používanou u hasičů, její části a její údržbu, zná druhy a způsoby použití běžných technických prostředků požární ochrany a zná prakticky optické signály)
 • kronikář (nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu, zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě, kde působíjeho kolektiv MH, získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva a hnutí mládeže)
 • cvičitel (je nositelem odbornosti preventista a strojník, dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení, je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem, prokáže znalost vázání uzlů a smyček)
 • velitel (je nositelem odbornosti cvičitel, ovládá požární signalizaci (zvukovou, optickou, lanem), zná základní zásady průzkumu, zná práva a povinnosti velitele při zásahu, umí základní cviky s nářadím podle cvičebního řádu (nejméně tři))
 • instruktor (zná základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi a základy zdravovědy, zná základní dokumentaci kolketivu, má rozšířené znalosti Směrnice hry Plamen)
 
Mezi specializace MH patří:
 • zdravotník (umí ošetřit běžná poranění, zlomeninu, zná zásady osobní hygieny a obsah zdravotní brašny, zúčastní se nejméně tří akcí ve funkci zdravotníka)
 • zachránce (je držitelem specializace zdravotník, zná různé obvazové techniky, ovládá umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž, umí zastavit tepenné krvácení, zná způsob ošetření popálenin a zásady ošetření uštknutí hadem, úpalu a úžehu)
 • spojka (ujede na kole 5 km a uplave 25 m, zapamatuje si 8 z 10 předmětů po dobu 1 hodiny, umí nakreslit situační náčrtek a pochodovou osu, zná způsoby vyhlašování požárního poplachu, ovládá signalizaci, zná Morseovu abecedu)
 • radista (zná zásady radioprovozu a obsluhu radiostanice, ovládá Morseovu abecedu, umí se orientovat v jízdních řádech, umí zapojit polní telefon, zná zašifrování delší zprávy minimálně pěti způsoby, vydrží nemluvit 24 hodin)
 • průzkumník (umí se orientovat podle mapy, ovládá topografické značky, umí se správně obléci, maskovat a pohybovat v terénu, ovládá nejméně 3 druhy tajného písma, určuje světové strany podle přírodních jevů, zná 20 zvířat a 5 jejich stop, přenocoval sám v přírodě)
 • táborník (ví, jak a kde postavit stan, umí zacházet se sekerou, zná 5 druhů ohnišť, umí správně připravit ohniště a zamaskovat po něm stopy, pozná 10 ptáků, 10 zvířat, a 5 jejich stop, zná pochodové a turistické značky, umí se uživit 1 den v přírodě, umí uložit věci do torny a vlastní krabičku poslední záchrany)
 • střelec (umí bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její údržbu, zasáhne míčkem kruh o průměru 3 m na 15 m 3 × z 5 ran, ovládá střelbu z luku, nastřílí ze vzduchovky minimálně 25 bodů z 5 ran na 10 metrů v poloze v leže, zná bezpečnostní předpisy při střelbě, zná zásady práce na střelnici a povelovou techniku při střelbě)
 • kutil (umí přišít knoflík a zalátat ponožku, zhotoví nejméně 3 modely (zbrojnice, techniky, ohniště apod.), umí zatlouci hřebík a zacházet s pilou, dovede opracovat samorost, umí zabalit balíček a odeslat ho poštou)
 • technik (ovládá povinnosti strojníka, zná údržbu požárního čerpadla (pod dohledem dospělé osoby), prokáže znalosti o způsobech dodávky vody k požáru, umí smontovat překážky pro soutěž PLAMEN, dokáže sešroubovat 10 šroubových spojů v časovém limitu, zná postup navázání půl spojek na hadici)
 • kuchař (zná 5 způsobů úpravy jídel doma i v přírodě, zná zásady správného stolování, zná způsoby obživy z přírodních zdrojů, určí v přírodě 10 druhů rostlin, které se mohou použít k přípravě jídel, ovládá zásady hygieny)

Více informací ohledně hry Plamen získáte na www.dh.cz.